Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.

Numer postępowania: OSP.271.1.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (PDF)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu

Identyfikator postępowania 79d4bd8a-9281-4db3-9f63-75ea374124d2
Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79d4bd8a-9281-4db3-9f63-75ea374124d2

Dokumentacja postępowania w załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 5 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do SWZ- Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu

Wyjaśnienia do Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Zmieniony Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Interwencji w 2022r: 15